Välj språk:

Banläggarens terrängbeskrivning

Tävlingsterrängen består av tre olika terrängtyper: berg-i-dagen områden, granskog och några större kärrområden. Över hälften av terrängen består av öppna bergsområden med tallar som huvudsaklig trädart. Knappt en tredjedel av området är täckt av granskog och de stora kärrområden täcker en femtedel av området.

På de öppna bergområden kommer man huvudsakligen mycket fort fram, eftersom även sikten är god eller utmärkt. Framfarten saktas ned endast av de på vissa ställen höga risen i kärren som finns emellan bergen. Vid utkanterna av bergsområden finns mycket branter, vilket gör att löphastigheterna sjunker rejält. Dessa områden är även speciellt svåra eftersom de är särskilt rika på detaljer. Förutom bergsområden finns det några områden med tätare granskog. På dessa områden är sikten klart sämre än på öppna bergen, även om det egentligen inte finns någon tätskog att tala om på området. Framkomligheten i granskogen är också bra eller nöjaktig, även om grunden är mjukare än på bergen. 

Området är till stora delar skyddat, vilket leder till att man inte samlar bort vindfäll. De största av områden med vindfäll är märkta med lodräta gröna streck. På dessa områden är framkomligheten dålig.

Kärrområden i terrängen är rätt så blöta på grund av den våta sensommaren. Det går dock att korsa även de största öppna kärrområden. De kärr som inte går att korsa har man märkt som förbjudet område.

Tävlingsterrängen är i huvudsak slät, men några 30-40m höga backar finns på området. Höjdskillnaden mellan terrängens lägsta och högsta punkt är 50 meter. 

I terrängen kan man hitta många djurstigar, som kan vara mycket tydliga men sedan försvinna nästan helt och hållet. Endast de allra tydligaste och längsta djurstigarna finns utmärkta på kartan som otydliga stigar. Cirka 200-300 meter från kvalets start finns ett område som speciellt mycket av djurstigar som inte finns utmärkta på kartan.

Kartans ursprungliga terrängarbete är gjort i mitten av 1990-talet med stereokartering. För att kunna tolka de detaljrikaste delarna av kartan med skalan 1:15 000 behövs förstoringsglas – både kartan och terrängen är full med detaljer. 

 

Jouni Junkkaala

banläggargruppens ledare


I samarbete med:

 

  

  

 

Twittra, gilla och kommentera: