Välj språk:

FM-långdistans Grupp 1 3.-4.9.2016

Preliminära tävlingsdirektiv

Läs slutliga tävlingsdirektiv på anslagstavlan vid tävlingscentralen på tävlingsdagen!
Ändringar gjorda efter 28.8. är kursiverade.

Tävlingsledning och övervakning

Tävlingsledare: Tuija Soanjärvi, tuijasoanjarvi(at)gmail.com, 044 044 2314

Biträdande tävlingsledare: Anders Westerlund, antta(at)ok77.fi, 050 436 3255

Banläggningsgruppens ledare: Jouni Junkkaala, jone(at)ok77.fi, 040 342 4493

Ansvarig för resultatservicen: Ville Koponen, ville(at)lynx.fi, 050 520 7992

Teknisk övervakare (FOF): Tauno Haapasaari, LS-37

Bankontrollant: Jorma Helin, Rasti-Jyry

Informationens kontaktuppgifter

e-post:  suunnistus.sm2016(at)gmail.com

Telefon: 040 320 6947

Tävlingsjury

Ordförande: Ville Luona, HiKi

Medlem: Riikka Kivelä, VeVe

Medlem: Henrik Palmen, EsSu

Regler

I tävlingen efterföljs FOF:s tävlingsregler och specialdirektiv för FM-tävlingar år 2016 samt arrangörernas direktiv.

Tävlingscentralen

Tävlingscentralen och målet är beläget i terrängförhållanden vid ett gammalt grustag. Funktionerna vid tävlingscentralen framgår av TC-kartan (anslagstavlan, tävlingens www-sidor bit.ly/SMpitka2016). Tävlingscentralen öppnas kl 7. Tävlingscentralens adress är Korsolammentie 33, Kyrklsätt. Det är förbjudet att köra till tävlingscentralen med egen bil, se närmare under punkten “Trafikinstruktioner”.

Bredvid tävlingscentralen finns Kyrkslätts vattentag samt en parkeringsplats, som tillhör Meiko friluftsområde. Framkomligheten till dessa bör hållas fri under hela veckoslutet. Tävligscentralen är belägen på ett grundvattenområde, vilket delvis har begränsat funktionerna på tävlingscentralen.

Uppgörande av öppen eld och tobaksrökning är förbjuden överallt på tävlingscentralen.

Skräp bör absolut föras bort eller läggas i arrangörernas avfallstunnor.

Vid tävlingscentralen finns plats för klubbtält samt parkeringsplats för cyklar. Det är förbjudet att övernatta på tävlingscentralen.

Trafikinstruktioner

Vägvisningen börjar  från riksväg 51 (Jorvasvägen) vid avfarten till Kyrkslättsvägen. Norrifrån börjar vägvisningen från korsningen av Volsvägen och Kvarnbyvägen. Vägvisningen är på plats fr.o.m. fredagen 2.9.2016 kl 18.

Det är förbjudet för de tävlande att röra sig med egna motorfordon på Kvarnbyvägen och Burasvägen.

Parkering och förflyttning till tävlingscentralen

Parkering för de tävlande är på en åker (Kvarnbyvägen 25, Kyrkslätt). Det är 2,5 km att gå från parkeringen till tävlingscentralen längs Kvarnbyvägen. Reservera tillräckligt med tid för parkering och för förflyttning till tävlingscentralen. Parkeringsavgiften är 10€/bil/veckoslut och det används till att täcka kostnaderna för användningen av vägarna och parkeringsområden. Parkeringsavgiften betalas i info i tävlingscentralen.

För inbjudna gäster och media finns det ett litet parkeringsområde vid tävlingscentralen

Tävlingen hålls nära goda kollektivtrafikförbindelser och det är möjligt att cykla till tävlingscentralen. Avståndet från Kyrkslätts tågstation till tävlingscentralen är ca 5 km. Från tågstationen kan man cykla till tävlingscentralen eller ta en taxi. Det finns en taxistolpe på Kyrkslätt station (tel. 0100 7301) och arrangörerna låter taxibilarna att alltid köra enda tills tävlingscentralen.

Arrangörerna erbjuder inget separat parkeringsområde för husvagnar och -bilar. Ankomst med husvagnar och bussar bör anmälas på förhand per e-post: ari(at)ok77.fi.

Under veckoslutet kan det vara mycket annan trafik på Kvarnbyvägen. De tävlandena bör ovillkorligen iaktta försiktighet samt följa trafikreglerna och arrangörernas direktiv då de rör sig på vägen!

Karta

Kartan är 6-färgad i skalan 1:15 000, ekvidistans 5 m, offset-tryck 8/2016. Terrängarbetet har utförts av Arvo Paulin. Kartan finns till påseende i startfållan. Kartans storlek både i kvalet och i finalen A4. Klassen H21 har kartbyte i finalen. Kartorna är i förslutet plastfodral.

Med karttecknet  ×  (speciellt föremål, upprättstående) beskrivs tre slags föremål:

·       tält/tak
·      
ett par meter hög ”timmerkåta”
·      
ingången till en bunker (märkt i terrängen med gul snitsel)

Med karttecknet  ○  (speciellt föremål, platt) beskrivs två slags föremål:

·       föredetta kolmila (syns mycket dåligt i terrängen)
·      
ingången till en bunker (märkt i terrängen med gul snitsel)

För kontroll 46 i kvaltävlingen används både på kartan och i kontrolldefinitionerna specialtecknet x. Tecknet beskriver en liten kåtaliknande byggnad (höjd ungefär 2 m). På nordvästra sidan av kontrollen finns en grund löpgrav som inte finns med på kartan. Vid starten finns en karta som visar läget av löpgraven.

På lördagen samlas inte kvaltävlingens kartor in vid målet. På söndagen samlas finalens kartor in vid målet, tills starttröskeln för A-finalen har stängts. Kartorna återfås vid tävlingscentralen fr o m kl 11.30. Kartorna från första delen av banan i klass H21 transporteras från terrängen och återfås senare. Därom meddelas via speakern.

Kontroller

Modellkontroll finns till påseende vid tävlingscentralen i närheten av infopålen. Vid modellkontrollen kan Emit-kortets funktion testas.

Kontrolldefinitioner

Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Separata kontrolldefinitioner fås i startfållan 4 min för start. Inga fastsättningstillbehör.

Vätskekontroller

I kvaltävlingen på lördagen finns inga vätskekontroller. Vätskekontrollerna i söndagens B-final finns utmärkta på kartan. Vätskekontrollerna i A-finalen är utmärkta både på kartan och i kontrolldefinitionerna. Som dryck serveras vatten.

Terrängbeskrivning

Se separat utlåtande av banläggningsgruppens ledare.

Förbjudna områden

I terrängen finns flera förbjudna områden. Områdena har utmärkts med gula band. Områdena övervakas.

Emit-stämpling

I tävlingen används Emit-stämpling. Kontrollera att ditt Emit-nummer är rätt på startlistan och att brickan fungerar. Emit-brickans funktion kan testas vid modellkontrollen nära infopålen. Felaktig Emit-bricka och/eller bricka som inte fungerar bör bytas ut vid infon. Ansvaret för att Emit-brickan fungerar samt att den tävlande använder rätt nummer enligt startlistan, ligger på den tävlande själv.

Efter att anmälningstiden gått ut kan ändring av Emit-nummer göras före tävlingen per e-post till adressen ville(at)lynx.fi. På tävlingsdagen bör ändringar göras till infon (5€/ändring). Emit-lånebrickor kan avhämtas från infon (5€/bricka) och de bör returneras till infon efter tävlingen. För icke returnerad Emit-lånebricka  debiteras 70 euro.

Nummerlappar

Nummerlapparna finns i pärmar vid starttröskeln. OBS! I B-finalen används samma nummerlappar som i lördagens kvaltävling. Tävlande, som inte deltar i kvaltävlingen, utan enbart i den nationella B-finalen, får sin nummerlapp från infon. I A-finalen utdelas nya nummerlappar. Lapparna finns i pärmar vid starttröskeln. Nummerlapparna i A-finalen har gul bottenfärg. Nummerlappen bör användas under hela loppet. Nummerlappen skall fästas på bröstet och den får inte vikas. Egna säkerhetsnålar för fastsättning.

Online-kontroller

I såväl kvaltävlingen som finalen används online-kontroller. Mellantiderna finns på resultatsidorna.

Orienteringsskor

Det är förbjudet att använda spikskor, dobbskor är tillåtna.

GPS-uppföljning

Tävlande i A-finalen i klasserna H21 och D21 förses med obligatoriskt GPS-uppföljningsinstrument från arrangörernas sida. GPS-västarna utdelas vid starttröskeln och GPS-instrumenten på startplatsen före startfållan.

Startlistan

Starttiderna för lördagens kvaltävling publiceras på tävlingens hemsidor www.lynx.fi/smpitka2016 senast torsdagen den 1.9.2016 och finns till påseende på lördagen på tävlingscentralen och vid starten.

Starttiderna för söndagens finaler fastställs på basen av kvaltävlingens resultat. Finalernas starttider publiceras på tävlingens hemsidor senast på lördagen kl 20.00 och de finns till påseende på söndagen på tävlingscentralen och vid starttröskeln och startplatsen.

Starttröskel och start

I tävlingen finns vardera dagen endast en start . I kvaltävlingen och A-finalen används starttröskel, ingen starttröskel i B-finalen. Snitslingen till starten/starttröskeln börjar vid infopålen. Det är förbjudet att avvika från snitslingen på väg till starten/starttröskeln. Det kan vara trafik på vägen till starttrösklarna, så var försiktig!

Första start i kvaltävlingen på lördagen kl 11.00, avstånd till starttröskeln 1,2 km. Starttröskeln stängs kl 11.30. Från starttröskeln är det 200 m till start.

Första start i A-finalen på söndagen kl 11.00, avstånd till starttröskeln 1,2 km. Starttröskeln stängs kl.11.30. Från startttröskeln är det 650 m till start (från väntetält 500 m). Första start i nationella B-finalen kl 9.00, avstånd till start 2 km.

Endast tävlande som passerat starttröskeln inom den angivna tiden får delta i tävlingen och man får inte avlägsna sig från starttröskeln efter att den stängts. Man får inte ta mobiltelefoner eller andra elektroniska apparater (t.ex. gps-klockor med kartskärm) över starttröskeln. Följeslagare får inte gå över starttröskeln efter den har stängts.

 Vid starttröskeln finns ett skyddstak, toaletter samt inlämning av överdragskläder. OBS! De tävlande bör ha egna klädpåsar, de fås inte från arrangörernas sida! Det underlättar igenkänning av påsarna och begränsar onödig användning av plast. Utrustningen transporteras till tävlingcentralen.

Tävlingsnumrorna finns i pärmar vid starttröskeln och de tas bort när starttröskelns stängts.Vid starttröskeln och i starten för B-finalen finns Emit-granskningslappar och pennor. Tävlingsnumret skrivs på granskningslappen. I B-finalen finns ingen starttröskel, klädtransport eller toaletter.

Funktioner vid starten

5 minuter: tävlanden kallas vid namn till startfållan

4 minute:, tävlande kan ta separata kontrolldefinitioner – egna fastsättningstillbehör

3 minuter: nollning av Emit-brickan

2 minuter:, modellkarta till påseende

1 minut: förflyttning till kartämbaret med den rätta klassbeteckningen.

I A-finalen använder löparna med udda nummer i klass H21 karta H21-1 och de med jämna nummer karta H21-2. Det ligger på den tävlandes ansvar att ta rätt karta.  Tävlande måste springa via K-punkten.

Klasser, banlängder, totalstigning och antal kontroller

Kvaltävlingen

Klass Banlängd Stigning Kontroller

H21 K1 9,3 km 250m 12

H21 K2 9,3 km 250 m 12

H21 K3 9,3 km 250 m 13

H21 K4 9,3 km 250 m 13

H21 K5 9,2 km 250 m 12

H20 K1 7,3 km 210 m 10

H20 K2 7,4 km 210 m 10

H18 K1 6,7 km 165 m 8

H18 K2 6,7 km 160 m 9

H16 K1 5,0 km 135 m 10

H15 K1 4,7 km 140 m 9

D21 K1 6,4 km 160 m 9

D21 K2 6,5 km 160 m 9

D21 K3 6,4 km 160 m 9

D20 K1 5,8 km 140 m 10

D20 K2 5,7 km 145 m 10

D18 K1 4,5 km 115 m 8

D18 K2 4,6 km 130 m 8

D16 K1 4,1 km 135 m 7

D15 K1 3,7 km 110 m 7

 

Finalerna

Klass Banlängd Stigning Kontroller

H21 16,3km 515 m 24

H20 10,9 km 355 m 13

H18 9,6 km 305 m 11

H16 7,4 km 230 m 11

H15 6,1 km 175 m 9

D21 11,2 km 340 m 14

D20 8,0 km 250 m 11

D18 6,8 km 170 m 9

D16 6,0 km 175 m 8

D15 4,7 km 150 m 9

H21 B1 10,3 km 295 m 14

H21 B2 10,0 km 295 m 13

H21 B3 9,7 km 290 m 13

H21 B4 9,5 km 290 m 13

H20 B 8,2 km 235 m 9

H18 B 7,2 km 200 m 7

H16 B 5,6 km 165 m 9

D21 B1 7,7 km 220 m 11

D21 B2 7,5 km 220 m 11

D21 B3  6,2 km 190 m 11

D20 B 5,5 km100 m8

D18 B 5,5 km 90 m 7

D16 B 4,5 km 135 m 8

Klasserna H15 och D15 har ingen egen B-final, utan löparna som inte klarade sig till A-finalen springer i finalen i klasserna H16B och D16B. De startar i finalen först i omvänd ordning efter kvalresultaterna. Löparna som inte klarade sig till A-finalen i H16 och D16 startar efter dem i omvänd ordning efter kvalresultaterna.

Mål och tävlande som avbryter

Efter målgång förflyttar sig tävlande till stämpelkontrollen. Tävlande som avbrutit bör anmäla sig och stämpla i målet. Även vid avbrytning p.g.a. skada bör man anmäla sig till målfunktionärerna. Målet stängs på lördagen kl 15 och på söndagen kl 16. I kvaltävlingen samlas kartorna inte in vid målet. I B-finalen samlas kartorna in tills starttröskeln för A-finalen stängts. Tävlande i A-finalen får behålla sina kartor efter målgång. Eventuella oklarheter i tävlingen behandlas vid klagomuren.

Resultat

Resultaten publiceras på resultattavlan vid tävlingscentralen och på tävlingens internetsidor bit.ly/SM-pitka2016.

Vi uppmanar till måttlig användning av mobiltelefoner, då operatörernas nätkapacitet är begränsad på området.

Fotografering under tävlingen

Det finns flera fotografer och några funktionärer med videokamera i terrängen både under kvaltävlingarna och finalen. Vid en kontroll finns det också en obemannad videokamera.

Info

Infon är öppen på lördagen kl 7.30-16 och på söndagen kl 7.00-16.00. Till infon betalas också parkeringsavgiften (10€/veckoslut). Ändring av Emit-nummer (5€/ändring) samt övriga utredningar gällande deltagande och arrangemang görs vid infon. Emit-lånebricka fås från infon (5€/st).

Omklädning, tvätt och toaletter

Arrangörerna har inte reserverat separat utrymme för omklädning.

Tvättplats finns vid tävlingscentralen. Det är absolut förbjudet att använda tvättmedel och det övervakas att förbudet efterföljs.

Toaletter finns vid tävlingscentralen och starttröskeln. Vid startplatsen finns inga toaletter.

Första hjälp

Första hjälp finns vid tävlingscentralen samt i terrängen på platser som utmärkts på kartan. Första hjälp-gruppen har beredskap att avhämta skadad tävlande från terrängen. Första hjälp-gruppens telefonnummer är 050 321 2882 (Tom Asklöf).

Priser

Prisutdelningen påbörjas klassvis när resultaten är klara och tidtabellen meddelas på resultattavlan samt via speakern. I A-finalen utdelas medaljer och hederspris till de tre bästa samt plaketter för placeringarna 4-10. Segrarna i B-finalen får pris, som kan avhämtas från infon.

Säkerhet

Räddningsplanen finns till påseende på tävlingarnas hemsidor och på anslagstavlan.

Motionsorientering

På söndagen 4.9.2016 finns möjlighet till motionsorientering i terrängen för lördagens kvaltävling. Start kl 9-11. Kartan kostar 10€ och betalas till infon. Två banalternativ: 5,1 km och 7,8 km.

Barnpassning

Anmälan till barnpassningen på förhand senast 27.8.2016 till adressen htorpdonner(at)gmail.com. Barnpassningen kostar 3€. I avgiften ingår saft, bulle, och frukt.

Restaurang och café

Vid tävlingscentralen finns ett cafe´och en restaurang, som på dagen serverar sopplunch.

Betalningar

I tävlingscentralen (info, café, restaurang, barnpassning) endast kontant.

Hittegods

Under tävlingarnas gång förfrågningar till infon. Efter tävlingarna kontakta informationen per e-post: suunnistus.sm2016(at)gmail.com eller per telefon (söndag 4.9. t.o.m. kl 20) 040 320 6947.

Lycka till i tävlingen!

Lynx & OK77

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I samarbete med:

 

  

  

 

Twittra, gilla och kommentera: